Konkurs

Regulamin Konkursu


§ 1 Organizacja Konkursu


1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej "Konkursem") jest Fitness Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, NIP: 1182191318 REGON: 38288638700000, Adres: Dewajtis 3 Kod pocztowy: 01-815 Miasto: Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Fitness Catering w serwisie społecznościowym Instagram „@fitness.catering”, @szymonreich oraz @jaspersołtysiewicz (dalej "Strona Konkursu").
5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany czy przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram.
6. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) dostępny jest w czasie jego trwania oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na Stronie https://fitnesscatering.com.pl/Konkurs-cinfo-pol-6.html

§ 2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, który spełni łącznie następujące warunki:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca lub jest zameldowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
b. mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
c. posiadająca publiczne konto w serwisie społecznościowym Instagram.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
3. Osoba uczestnicząca w Konkursie spełniająca łącznie powyższe warunki zwana jest dalej w treści Regulaminu "Uczestnikiem".
4. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego (dalej: „Zadanie Konkursowe”) wskazanego każdorazowo w Poście Konkursowym (dalej: „Post Konkursowy”) dotyczącym Konkursu znajdujący się na Stronie Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy opublikować zdjęcie na insta story przedstawiające jak uczestnik łączy aktywność fizyczną ze zdrowym odżywianiem.
Pracę konkursową (w postaci zdjęcia) należy opublikować w relacji insta story w serwisie społecznościowym Instagram otagowując ją znacznikiem @fitness.catering, @szymonreich oraz @jaspersołtysiewicz.
6. Udostępnienie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia z udziału w Konkursie osób, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń zawierających Prace Konkursowe, jednakże jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminach wskazanych w § 3 ust. 9 poprzez poinformowanie Zwycięzcy o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Instagram.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe będzie oceniane w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności wykonanego Zadania Konkursowego przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej “Komisja konkursowa”), która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.
2. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
3. W odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zakazuje się używania zawierających treści sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznawanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
4. Rozwiązania wysłane po dacie zakończenia Konkursu nie zostaną przyjęte przez Organizatora.
5. Opublikowanie listy zwycięzców jest jednoznaczne z rozstrzygnięciem Konkursu.
6. Po opublikowaniu rozstrzygnięcia, zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu, Zwycięzcy otrzymają wiadomość z informacjami dotyczącymi zobowiązań Zwycięzcy.
7. Udział Uczestnika w Konkursie oraz spełnienie zobowiązań Zwycięzcy, o których mowa w ust. 6 powyżej nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
8. Nieskontaktowanie się z Organizatorem w ciągu 7 dni lub niewypełnienie zobowiązań Zwycięzcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora, skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody. W takim przypadku o losie nagrody rozstrzyga Organizator.
9. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 01.05.2019r.

§ 4 Nagrody

1. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną dwie nagrody (dalej: „Nagroda”) vouchery do sklepu Fitness Catering o wartości 200 zł brutto każda.
2. Nagroda nie może być wymieniona na inną
3. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, gdy:
a. Naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu;
b. Naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności naruszy prawa autorskie - popełni plagiat cudzego dzieła niezależnie od formy czy stanu;
4. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.
5. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w § 3 ust. 6 powyżej, Organizator zwoła ponownie Komisję konkursową, która wyłoni kolejnego Zwycięzcę spośród pozostałych Zgłoszeń lub orzeknie o przepadku Nagrody. Opisana procedura będzie miała zastosowanie do nowego Zwycięzcy, wybranego przez Komisję Konkursową. W przypadku niespełnienia warunków wydania Nagrody przez nowego Zwycięzcę, procedura opisana w niniejszym ustępie zostanie powtórzona.

§ 5 Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że przesłana Praca Konkursowa jest jego oryginalnym dziełem i posiada do niej pełnię praw autorskich.
2. Uczestnik oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do Pracy Konkursowej a uprawnienia do korzystania z autorskich praw osobistych nie są ograniczone.
3. Na mocy niniejszego Regulaminu, Uczestnik nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na wykorzystanie Pracy Konkursowej stworzonej na potrzeby Konkursu. Powyższa zgoda obejmuje zezwolenie na korzystanie w celach informacyjno-promocyjnych przez Organizatora z Pracy Konkursowej oraz prawo do rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz na wykorzystanie jej na zasadzie prawa cytatu a także w szerszym zakresie w formie drukowanej, a także za pośrednictwem sieci Internet, w tym między innymi na stronach internetowych Organizatora a także jej profilach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz YouTube oraz spółek z nią powiązanych i podmiotów zależnych.

§ 6 Dane osobowe

1. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzał podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji dane osobowe w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach i przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów. Dane Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej „RODO”.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia.

W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl . Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1. Chcąc wziąć udział w Wydarzeniu, przyjmujesz do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzał podane przez Ciebie w trakcie rejestracji dane osobowe w celach organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia przez czas niezbędny do wykonania wskazanego celu. Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej „RODO”.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Fitness Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, NIP: 1182191318 REGON: 38288638700000, Adres: Dewajtis 3 Kod pocztowy: 01-815 Miasto: Warszawa.

3. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw powinieneś skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie www.fitnesscatering.com.pl. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Konkursu (w poście konkursowym).
2. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
3.Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie.
5. Wszystkie koszty związane z ewentualnym zakupem potrzebnych produktów, dostępem do Internetu zostaną poniesione przez Uczestnika Konkursu.
6. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia. Zmiany do Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na Stronie Konkursu.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel